Blue Flower

 

 

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนอุดมพัฒนา  ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวง

ศึกษาธิการ  เดิมชื่อ โรงเรียนโศกชะอม  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2512  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ชาวบ้านร่วมกันสร้าง ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 18 เมตร โดยมีผู้ใหญ่สังวาลย์ เรืองฤทธิ์

เป็นหัวหน้า     ริเริ่มก่อสร้าง โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลักษณะเป็นป่าดงดิบ) ขณะนั้นมีนักเรียนประมาณ 200 คน ครู 3 คน โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิด

สอนชั้น ป.1-ป.4  ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้น ป.1-ป.7 (ป.ปลาย) ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นอนุบาล (อนุบาลชนบท) และในปี พ.ศ. 2534 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษา

และด้านอาคารสถานที่ตามดังนี้

          ด้านการจัดการศึกษา

                   พ.ศ. 2512       ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.4

                   พ.ศ. 2518       ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.7 ( ป. ปลาย )

                   พ.ศ. 2526       ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

                   พ.ศ. 2529       ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล ( ตามโครงการอนุบาลชนบท )

                   พ.ศ. 2530       เข้าโครงการโรงเรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( กศ.พช. )

                   พ.ศ. 2534       ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น( ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา )

                   พ.ศ. 2539       เข้าโครงการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน และโครงการปฏิรูปเพื่อการศึกษา

                   พ.ศ. 2546       จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2544

                   พ.ศ. 2553       จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ชั้นประถมปีที่ 1 -6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

                   ปัจจุบัน           ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาตอนต้น

 

            ด้านการจัดการอาคารสถานที่

                    พ.ศ. 2512       ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 8.50  / 18 เมตร โดยมีชาวบ้านเป็น ผู้สร้าง (จำหน่ายแล้ว)

                    พ.ศ. 2517       ได้สร้างอาคารเรียน   ขนาด 8.50 / 63 เมตร   ขนาด 7 ห้องเรียน โดย ชาวบ้านเป็นผู้สร้าง  ทางราชการสนับสนุนในการเทพื้น (จำหน่ายแล้ว)

                    พ.ศ. 2519       ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง (ทางราชการ) (จำหน่ายแล้ว)

                    พ.ศ. 2520       ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2523       ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2524       ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ312  จำนวน 1 หลัง (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2525        ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก (ตึก) ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง(ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2529        ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301 จำนวน 1 หลัง (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2530        ขุดบ่อเลี้ยงปลา แบบ สปช. จำนวน 1 บ่อ    ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2531        ก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1  (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2532       ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203  (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2533       ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ (รื้อย้าย)  จำนวน 1 หลัง  (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2534       ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. 301/26  จำนวน 1 หลัง (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2535       ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205 จำนวน 1 หลัง   (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2536        ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ขนาด 10 ห้องเรียน (ทางราชการ)  ส้วม แบบ สปช. 601/26  จำนวน 1 หลัง 12 ที่ (ทางราชการ)

                                              ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด (ทางราชการ)บ้านพักครู แบบ

                                              กรมสามัญ(รื้อย้าย) (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2537         ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 2 ชุด (ทางราชการ)

                                               ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2540       ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน

                                                (ทางราชการ) ห้องปฏิบัติการิวิทยาศาสตร์ (ทางราชการ)

                    พ.ศ. 2542       ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน(งบมิยาซาว่า)

                                              ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน 2 ชุด (งบมิยาซาว่า)

                                               สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 สนาม (งบ อบต. หมู่ 7, 11 ต.วังบ่อ  ร่วมกับประชาชน)

                    พ.ศ. 2544       ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์   

                    พ.ศ. 2545       ก่อสร้างอาคารชั่วคราว (บริจาค)

                    พ.ศ. 2546       ก่อสร้างห้องน้ำ/ส้วม อนุบาล จำนวน 4 ห้อง (งบบริจาค)

                    พ.ศ 2546        ก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน (งบบริจาค)

                    พ.ศ. 2547       ซื้อที่ดิน 1 ไร่ (จัดทำแปลงเกษตรเพื่อชีวิต) สร้างรั้วต่อด้านทิศตะวันตก (งบบริจาค)

                    พ.ศ. 2551       ทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบทุกอาคาร ภายนอก/ภายใน

                    พ.ศ. 2552       จัดทำท่อระบายน้ำรอบๆโรงเรียน

                    พ.ศ. 2553       จัดต่อเติมอาคาร/ซ่อมแซมบ้านพักครู(งบSP2)/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

                                              คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และห้องภาษา

 

ข้อมูลด้านการบริหาร

1.  นายปรีชา  ศักดิ์ดี                   รักษาการครูใหญ่                พ.ศ. 2512 - 2513                                    

2.  นายสุรีย์  ภูหลงเพีย                ครูใหญ่                              พ.ศ. 2513 – 2517

3.  นายจำนง  สุขหร่อง                ครูใหญ่                              พ.ศ. 2517 – 2520

4.  นายอวยชัย  ใจเกรียงไกร          ครูใหญ่                              พ.ศ. 2520 – 2523

5.  นายธเนศ  กีสด                     ครูใหญ่                              พ.ศ. 2523 – 2527

                                          อาจารย์ใหญ่                     พ.ศ. 2527 – 2534

                                          อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7         พ.ศ. 2534 – 2540

                                          ผู้อำนวยการ ระดับ 8          พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน