Blue Flower

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอุดมพัฒนาจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับนักเรียน ในส่วนของนักเรียนเองก็ได้รับความสนุกสนานร่วมกับเพื่อนทั้งในห้องเรียนและต่างห้องเรียน ได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองอยากทำอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์>>ภาพกิจกรรม<<