Blue Flower

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอุดมพัฒนาร่วมกับชุมชนอุดมพัฒนา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาฟุตบอลหญิงและฟุตบอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน >>ภาพกิจกรรม<<

 

 

 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอุดมพัฒนาจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับนักเรียน ในส่วนของนักเรียนเองก็ได้รับความสนุกสนานร่วมกับเพื่อนทั้งในห้องเรียนและต่างห้องเรียน ได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองอยากทำอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์>>ภาพกิจกรรม<<

 

 

 

วันที่ 24 พ.ย. 2560 โรงเรียนอุดมพัฒนาไปพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   >>ภาพกิจกรรม<<